Javne nabavke

Plan i izmena plana javnih nabavki 2023.

Odluka o izmeni ugovora o Javnoj nabavci dobara – interaktivnih tabli sa projektorom od 09.05.2020. godine.

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti JN broj 01/2020. odlukom komisije za javne nabavke OŠ “Sveti Sava” od 23.03.2020. godine.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za izvođenje eksurzija i nastave u prirodi učenika u školskoj 2019/2020. godini. Rok za podnošenje ponuda je 13.03.2020. godine do 10.00 časova.

Osoba za kontakt: Tatjana Knežević, sekretar škole

E-mail: skola@svetisava.edu.rs