Javne nabavke

Odluka o izmeni ugovora o Javnoj nabavci dobara – interaktivnih tabli sa projektorom od 09.05.2020. godine.

Obustavlja se postupak javne nabavke male vrednosti JN broj 01/2020. odlukom komisije za javne nabavke OŠ “Sveti Sava” od 23.03.2020.godine.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za izvođenje eksurzija i nastave u prirodi učenika u školskoj 2019/2020. godini. Rok za podnošenje ponuda je 13.03.2020.godine do 10 00 časova.

Osoba za kontakt : Dragana Tomić, sekretar škole; e-mail: skola@svetisava.edu.rs