Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian
Početak zimskog raspusta
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Stručno usavršavanje nastavnika

Akreditovane seminare možete pronaći u online katalogu stručnog usavršavanja za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu na linku ispod.

katalog 2014-16 Online Katalog stručnog usavršavanja za školsku 2016/17. i 2017/17.

U profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika spada i stalno stručno usavršavanje, razvijanje kompetencija radi boljeg obavljanja posla, unapređivanja nivoa postignuća učenika. Potrebe i prioritete ustanova ili škola planira na osnovu rezultata samovrednovanja kvaliteta rada ustanove, ličnih prioriteta nastavnika odnosno vaspitača ili stručnih saradnika, kao i na osnovu izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća, zadovoljstva roditelja i učenika.


U okviru punog radnog vremena nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima 64 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja, i to:

   • 44 sata stručnog usavršavanja unutar ustanove;
   • 20 sati stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane ZUOV-a ili nekih drugih, za šta ima pravo na plaćeno odsustvo.

Sat pohađanja obuke stručnog usavršavanja ima vrednost boda. | Dan učešća na stručnom skupu ima vrednost jednog boda. | Dan učešća na stručnom i studijskom putovanju ima vrednost jednog boda.


Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik dužan je da u toku pet godina ostvari najmanje 100 bodova iz različitih oblika stručnog usavršavanja od čega:

   • najmanje 80 bodova iz odobrenih programa stručnog usavršavanja,
   • najmanje 20 bodova iz nekih drugih programa stručnog usavršavanja.

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo i dužnost da svake školske godine učestvuje u ostvarivanju različitih oblika stručnog usavršavanja u ustanovi, i to da:

 1. prikaže: pojedini oblik stručnog usavršavanja koji je pohađao, a koji je u vezi sa poslovima nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; primenu naučenog sa stručnog usavršavanja; rezultate praćenja razvoja deteta i učenika; stručnu knjigu, priručnik, stručni članak, didaktički materijal; rezultate obavljenog istraživanja, studijsko putovanje, stručnu posetu i slično;
 2. održi ugledni, odnosno ogledni čas nastave, odnosno aktivnost i vodi radionicu;
 3. prisustvuje aktivnostima iz tačaka 1. i 2. ovog člana i učestvuje u njihovoj analizi;
 4. učestvuje u: istraživanjima; projektima obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi; programima od nacionalnog značaja u ustanovi; programima ogleda, model centra; planiranju i ostvarivanju oblika stručnog usavršavanja u okviru ustanove, u skladu sa potrebama zaposlenih.

Ustanova obezbeđuje ostvarivanje prava i dužnosti nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika iz stava 1. ovog člana.


Kompetencije stručnog usavršavanja su:

 • K1 - kompetencija za uže stručnu oblast: srpski jezik, bibliotekarstvo, matematika, informatika, društvene nauke, prirodne nauke, srednje stručno obrazovanje, strani jezik, umetnost, fizičko vaspitanje, zdravstveno vaspitanje, predškolsko vaspitanje i obrazovanje, upravljanje, rukovođenje i normativa;
 • K2 - kompetencija za podučavanje i učenje,
 • K3 - podršku razvoju ličnosti deteta i učenika i 
 • K4 - komunikaciju i saradnju iz oblasti: vaspitni rad, opšta pitanja nastave, obrazovanje dece i učenika sa posebnim potrebama, obrazovanje i vaspitanje na jezicima nacionalnih manjina.

Prioritetne oblasti vezane za stručno usavršavanje su:

 • P1 - prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 • P2 prevencija diskriminacije;
 • P3 inkluzija dece;
 • P4 razvijanje komunikacijskih veština;
 • P5 učenje i razvijanje motivacije za učenje;
 • P6 jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih;
 • P7 saradnja sa roditeljima, učenicima i učeničkim parlamentom i,
 • P8 informaciono-komunikacione tehnologije.

U toku svog stručnog usavršavanja nastavnik, odnosno vaspitač i stručni saradnik dužan je da prati svoj obrazovno-vaspitni rad, napredovanje i profesionalni razvoj i čuva najvažnije primere iz svoje prakse, primere primene naučenog i da ima lični plan profesionalnog razvoja - PORTFOLIO.

Evidenciju o stručnom usavršavanju ustanova čuva u dosijeu nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Pedagoški kolegijum određuje svog člana čija je dužnost da prati ostvarivanje plana stručnog razvoja ustanove i na osnovu toga tromesečno obaveštava direktora.

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je zasnovao radni odnos u ustanovi pre 1. jula 2004. godine, dužan je da za svoj drugi petogodišnji period ostvari 100 bodova za različite oblike stručnog usavršavanja, do kraja školske 2018/2019. godine. Oni koji su posle zasnovali svoj radni odnos, dužni su da steknu 100 bodova za svoj petogodišnji period.

Nastavnik, vaspitač i stručni sradnik može tokom rada po postupku utvrđenim ovim pravilnikom da napreduje sticanjem zvanja:

 • pedagoški savetnik,
 • samostalni pedagoški savetnik,
 • viši pedagoški savetnik i
 • visoki pedagoški savetnik pod uslovima.

Detaljnije o načinu sticanja svakog zvanja imate u pravilniku.


Školski Google Webmail

MailRed